MARKA DANIŞMANLARI VE YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

MARKA KONSEYİ AYDINLATMA METNİ’NİN AMACI

Cihangir Mahallesi, Yeni Yuva Sokak, No: 18, Daire: 3, Beyoğlu/İstanbul adresinde mukim Marka Danışmanları ve Yöneticileri Derneği (Marka Konseyi) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine verdiğimiz önem dolayısıyla, sizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması hakkında detaylı olarak bilgilendirmek isteriz.

MARKA KONSEYİ’NİN KURULUŞ AMACI

Marka Konseyi, Türkiye genelinde marka değerinin ve marka yönetiminin önemini iş dünyasına ve kamu kuruluşlarına anlatan, pazarlama eko sisteminin gelişmesi için çabalayan, markalaşma kültürüne katkıda bulunan, marka profesyonellerinin mesleki dayanışmasını örgütleyen, marka yönetimi alanında kariyer yapmak isteyen gençlere ilham veren, marka yönetimine dair inovasyonları destekleyen, Türkiye’nin marka potansiyelini ateşleyen ve gelişmiş ülkeler seviyesine çıkması için yol gösteren bir sivil toplum kuruluşudur.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Marka Konseyi, kişisel verilerinizi, üyelik başvurunuzda veya üyeliğiniz sırasında ibraz ettiğiniz form, yazı, belge ve otomatik olmayan sair yollarla yahut Marka Konseyi’ne ait web siteleri, e-posta ve sair elektronik ortamlar üzerinden ilettiğiniz bilgiler kullanılarak otomatik yollarla elde eder.

Kişisel verileriniz temel olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun izin verdiği aşağıdaki hukuki
sebeplerle işlenmektedir:
• Medeni Kanun, Dernekler Kanunu ve 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun ve ilgili mevzuat başta olmak üzere yürürlükteki kanunların gerektirdiği hallerde,
• Marka Konseyi’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirilebilmesi için,
• Dernek üyelerinin ve Marka Konseyi’nin Anayasa ve kanunlar ile korunan üyelik ve diğer haklarının tesisi, kullanılması ve korunması için,
• Marka Konseyi’nin hizmet aldığı yahut sunduğu durumlarda imzaladığı sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak,
• Marka Konseyi’nin meşru menfaatleri için zorunlu ise, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla
kişisel verileriniz işlenebilir. KVKK uyarınca, kişisel verileriniz kural olarak açık rızanıza dayanarak işlenebilir. Bizzat tarafınızca alenileştirilmiş kişisel verilerinizi yukarıda yer verilen çerçevede ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde işleyebileceğimizi hatırlatmak isteriz.

Bu durumlar dışında, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, kişisel verilerin işlenebileceği bir diğer durum olarak Yasada düzenlenmektedir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Medeni Kanun, Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca açık rıza gerektirmeyen kişisel verilerin usulüne uygun şekilde vermemesi nedeniyle, Marka Konseyi’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirememesinden doğabilecek zararlardan Üyelerimiz sorumludur.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz genel olarak, marka ve markalaşma sektörün gelişmesi, tanıtımı ve teşvik edilmesi, profesyonel standart ve kuralların oluşturulması, bunların ve global standartların sektör çapında uygulanmasının sağlanması, marka alanında çalışan profesyoneller ile diğer kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları arasında işbirliğinin sağlanması, üyelerinin
ve sektör çalışanlarının yetkinliğinin güçlendirilmesi, gerek sektörün gerekse kamuoyunun bilgilendirilmesi, bu amaçla yayınlar çıkartılması gibi Marka Konseyi Tüzüğü’nde yer verilen ve dernek amaçlarının yerine getirilmesi için olan faaliyet, çalışma ve projelerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla tamamen hukuka uygun, açık, belirli ve meşru amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Yukarıda yer verilen kapsamda; üyelik başvurunuzun değerlendirilmesi, dernek üyeliğinin tesisi, ilgili mevzuat kapsamında gerekli üyelik kayıtlarının tutulması, üyelikten çıkma işlemlerinin takibi, ödül töreni, zirve, eğitim,
toplantı, kongre, seminer, konferans gibi Marka Konseyi etkinliklerinden, Marka Konseyi tarafından çıkarılabilecek yayınlardan haberdar edilebilmeniz, söz konusu etkinliklere katılımlarınızın planlanması ve takibi, pazarlama/ marka alanında analiz ve istatistik çalışmalarının yürütülmesi, üyelik aidatlarının tahsili ve takibi, yürütülen iktisadi faaliyetlere ilişkin olarak Marka Konseyi iktisadi işletmesi adına fatura tanzimi, ödeme, cari hesap ve tahsilatların takibi, güvenlik, şikayetlerin yönetilmesi, iletişim gibi dernek iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi, takibi ve iyileştirilmesi amaçlarıyla
kişisel verileriniz işlenebilir.

Kişisel verileriniz sadece söz konusu ihtiyaç ve amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli ve yeterli olan süreler ile ilgili mevzuat tarafından izin verilen ve/veya şart koşulan süreler için kullanılır ve bu sürelerin sona ermesi ile
birlikte silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER

Kişisel verileriniz bir önceki bölümde yer verilen amaçlarla sınırlı, ölçülü ve bağlantılı olacak şekilde, her durumda ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde ve gerekli hallerde açık rızanızı alarak aşağıdaki üçüncü kişi grupları ile paylaşılabilir:
• Diğer Marka Konseyi üyeleri ve sektör temsilcileri,
• Dernek faaliyetleri kapsamında işbirliğinde bulunulan özel ve kamu sektöründeki kurum, kuruluş ve kişiler ile diğer sivil toplum kuruluşları, Marka Konseyi’nin faaliyetleri kapsamında dış kaynak hizmet alımı yaptığı tedarikçi ve danışmanları (ör: mali müşavir, hukuk müşaviri, muhasebe hizmeti, teknoloji, iletişim alt yapısı, teknik bakım- onarım desteği sağlayan tedarikçiler, Marka Konseyi adına memnuniyet/ bilinirlik/ algı/ sektör büyüklüğü vb. araştırma ölçümü sağlayan firmalar, Marka Konseyi adına iletişim ve tanıtım faaliyetleri yürüten firmalar vb.),
• Yasalarla yetkili kılınmış kurum ve kuruluşlar (ör: Mülki İdare Amirliği, Dernekler Dairesi Başkanlığı, Dernekler Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı vb.)
• Marka Konseyi, kişisel verilerinizi Türkiye dışına aktarmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinin ile ilgili aşağıdaki haklarınız yasayla korunmaktadır.
• Kendinizle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bizzat tarafınızca alenileştirilmiş kişisel verilerin işlendiği, kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya
suç soruşturması için, kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması, bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olduğu haller bu hakların istisnasını oluşturmaktadır.

KVKK’DAN DOĞAN HAKLARIN KULLANILMASINA YA DA KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN TALEPLERİN TARAFIMIZA İLETİLMESİNDE İZLENECEK YOL

KVKK madde 13 (1) gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ikincil mevzuat kapsamında belirlediği diğer yöntemlerle (kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Marka Konseyi’ne daha önceden bildirilen ve Marka Konseyi’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle) Marka Konseyi’nin aşağıdaki iletişim adreslerine iletebilirsiniz.

Adres: Cihangir Mahallesi, Yeni Yuva Sokak, No: 18, Daire: 3, Beyoğlu/İstanbul
E-posta: [email protected]

Bu kapsamda yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi ve iletişim bilgilerinizi tespit eden gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi iletirken; kimliğinizi tespit eden belgeleri bizzat yukarıdaki adrese elden iletebilir ya da noter kanalıyla gönderebilirsiniz.

Taleplerinizin değerlendirmeye alınabilmesi için başvuruda aşağıdakilerin tam ve eksiksiz olması ilgili mevzuat
uyarınca zorunlu tutulmuştur:
a) Ad, soyad ve ıslak veya mobil/ elektronik imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya
varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
d) Talep konusu

Taleplerin sağlıklı bir şekilde incelenebilmesi için Üyelerimizin konuya ilişkin bilgi ve belgeleri başvurularına
eklemesi gerekmektedir. Talebiniz, tarafımızca yapılacak kimlik tespiti akabinde değerlendirmeye alınacaktır. Noter onaylı vekâlet sunulması kaydıyla vekaleten yapılan başvurular ile noter kanalı ile yapılan başvurular bakımından ayrıca kimlik teyidi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Talebiniz ilgili belgelerin ulaşmasından itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler talep edilebilir.